Дати за държавен изпит

ДО ОБУЧАЕМИТЕ ЛИЦА В ЦПО КЪМ „КОНСУЛТ ДМ“ ЕООД,

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация на министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 18 от 28 февруари 2020 г., всички изпити по приключване на обучението за придобиване на професионална квалификация – държавен изпит за придобиване на степен, ще бъдат провеждани по график, утвърден със заповед на Председателя на НАПОО.

В тази връзка, обучаемите лица във всички стартирали обучения преди влизане в сила на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. ще приключат обучението си по утвърдения график от Председателя на НАПОО. За промяната в графика всеки обучаем ще бъде уведомен.


Утвърденият годишен график за 2020 г. e допълнен с по една допълнителна
дата за месеците септември, октомври, ноември и декември 2020 г., като следва:
 за м. септември 2020г. – допълнителна дата 08.09.2020г
 за м. октомври 2020г. – допълнителна дата 27.10.2020г
 за м. ноември 2020г. – допълнителна дата 23.11. 2020г.
 за м. декември 2020г.– допълнителна дата 07.12.2020г.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 10 дни след изпита