Дати за държавен изпит

ДО ОБУЧАЕМИТЕ ЛИЦА В ЦПО КЪМ „КОНСУЛТ ДМ“ ЕООД,

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация на министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 18 от 28 февруари 2020 г., всички изпити по приключване на обучението за придобиване на професионална квалификация – държавен изпит за придобиване на степен, ще бъдат провеждани по график, утвърден със заповед на Председателя на НАПОО.

В тази връзка, обучаемите лица във всички стартирали обучения преди влизане в сила на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. ще приключат обучението си по утвърдения график от Председателя на НАПОО. За промяната в графика всеки обучаем ще бъде уведомен.

  • Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия 582010 “Строителен техник”, специалност 5820101 „Строителство и архитектура“ ще се проведе на 20.07.2020 г. от 10:00 часа в зала на ЦПО към „КОНСУЛТ ДМ” ЕООД на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, Битов комбинат, ет. 2, зала 10  по утвърдени билети и с продължителност до 4 астрономически часа.
  • Държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия професия 582050 “Монтажник на ВиК мрежи”, специалност 5820501 „Вътрешни ВиК мрежи“ ще се проведе на 20.07.2020 г. от 14:00 часа в зала на ЦПО към „КОНСУЛТ ДМ” ЕООД на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, Битов комбинат, ет. 2, зала 10  по утвърдени билети и с продължителност до 4 астрономически часа.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 10 дни след изпита