Дистанционни курсове по ЗБУТ

Удостоверенията, които издаваме, при успешно завършване на онлайн обучение по Безопасност и здраве в нашия Център за Професионално Обучение, ще Ви послужат пред:

 • Инспекцията по Труда;
 • Камарата на Строителите в България (КСБ): регистрация и пререгистрация;
 • При кандидатстване за Обществени поръчки или търгове;
 • При изпълнение на обекти с подизпълнител;
 •  За Вашето спокойствие, че служителите Ви са професионално обучени и сертифицирани;
 • Навсякъде, където е приложимо българското законодателство.

 Дистанционни обучения по ЗБУТ за Строителни фирми

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – за Камарата на Строителите
 • Всяка строителна фирма трябва да има назначено на трудов  договор ПОНЕ ЕДНО длъжностно лице по  безопасност и здраве при работа. Неговата функция е да контролира и организира изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, и спазването на здравословните и безопасни условия  на труд. Необходимо е длъжностното лице да има  техническо или друго подходящо образование. Съгласно  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е необходимо длъжностните лица да повишава ежегодно своите знания чрез специализирано обучение.
 •  В допълнение на изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г., строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при  първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване.
Координатор по безопасност и здраве в строителството – за Камарата на Строителите
 • Функциите на координатора по безопасност и здраве при извършване на строително-монтажните работи са регламентирани в чл.11, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване
 • Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или от упълномощеното от него лице:

а. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

б. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

И длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството, и координаторът, е необходимо да преминават ежегодно обучение за повишаване на своите знания.

 • Обучението за Координатор се удостоверява със сертификат за завършено обучение, издаден от учебно заведение, лицензирано от НАПОО.
Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
 • Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и др.
 • Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за “Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред ИТ ивсички други случаи, при които  се изисква.
 • Вашето обучение е в удобна и практична  онлайн форма, и започва веднага.